Huishoudelijk reglement

Wie zijn we?

De Vespa Club Oostende is een officiële club onder de vleugels van Vespa Club België. Daarvoor neemt een afvaardiging van het bestuur van de club deel aan de jaarvergadering eind oktober – begin november te Brussel. Op de traditionele Nieuwjaarsreceptie of op een speciale andere gelegenheid aansluitend bij het nieuwe werkjaar worden de grote lijnen van het nieuwe Vespajaar aan de leden voorgesteld. Als het infomoment niet kan doorgaan, worden de leden op een andere wijze geïnformeerd.

Alle leden worden tegen het einde van het lopende werkjaar – in de regel in oktober – aangeschreven hun lidgeld voor het nieuwe werkjaar over te maken.

Sinds 22 maart 2012 is de Vespa Club Oostende een VZW. Voorheen was het een feitelijke vereniging. De wijziging heeft onder andere te maken met het vermijden van de aansprakelijkheid van leden en bestuurders tegenover derden.

Lid worden?

 • Iedereen met een passie voor de Vespa is van harte welkom in onze club.
 • Door lid te worden van VCO ontlast elk lid het bestuur van VCO van elke verantwoordelijkheid in geval van een ongeval of schade veroorzaakt bij of tijdens een clubactiviteit.
 • Elk aangesloten lid heeft het recht om deel te nemen aan alle clubactiviteiten van VCO met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan de leden van de Algemene Vergadering of de bestuursleden zoals bepaald in de statuten van de vereniging.
 • De aansluiting gebeurt automatisch na het versturen van het inschrijvingsformulier en nadat het lidgeld op de rekening van VCO is gestort of cash werd betaald.
 • Om lid te worden van VCO moet worden voldaan aan de voorwaarden van het lidmaatschap.
 • Wie al een bestuursfunctie opneemt in een andere, niet- officiële Vespaclub wordt in wezen toegelaten tot VCO maar wordt geweigerd naar VC België toe. De deelname tot de Vespa World Days bijvoorbeeld zal door VC België altijd worden geweigerd. VC Oostende als een soort springplank gebruiken naar de Vespa World Days heeft dus geen zin. De extra bijdrage die door VC België aan alle clubs wordt gevraagd wordt door VCO nooit terugbetaald.

Voorwaarden van het lidmaatschap van VCO 

Voor de scooters dienen alle wettelijke bepalingen te worden nageleefd inzake de vereiste wettelijke papieren zoals rijbewijs, inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest en een geldende verzekering.

De scooter moet in degelijke staat en conform de Belgische wetgeving zijn en of de wetgeving van het land waarin de activiteit (deels) plaatsvindt, en dit zonder een gevaar of hinder te vormen voor

de andere leden. Bv. verlichting, signalisatie, banden, uitlaat, max. snelheid (voor 50cc)…

Elk lid respecteert de verkeerswetgeving: zoals

 • Stoppen voor een rood verkeerslicht tijdens activiteiten zoalsrondritten.
 • Voorrang van rechts respecteren als het verkeer niet wordtopgehouden door een wegkapitein.
 • Snelheidslimieten respecteren: een voorrijdend clublid volgen is geen vrijgeleide om de geldende snelheidslimieten niet na te leven.
 • Steeds alle wettelijk verplichte kledij voorzien (helm, lange broek, lange mouwen, handschoenen (voor wie met een Vespa 
 • rijdt met een cilinderinhoud hoger dan 50 cc) zowel voor bestuurder als voor passagier. Indien de activiteit buiten het Belgische grondgebied plaatsvindt, geheel of gedeeltelijk, dienen zowel bestuurder als passagier aan alle geldende wetgeving van het betreffende land te voldoen.
 • De instructies van de wegkapiteins ten allen tijde opvolgen en steeds achter de vooroprijdende wegkapitein blijven.
 • Zoveel mogelijk een vaste plaats innemen, op de eigen weghelft blijven (geschrankte formatie), veelvuldig inhalen vermijden (uitzondering: de wegkapiteins).
 • Voldoende afstand houden, zeker als volger van de voorste wegkapitein (beducht zijn voor plotse rem- of afslagmaneuvers)
 • Onmiddellijk hulp bieden bij een ongeval.

In het bezit zijn van een scooter van het merk Vespa of LML. Andere merken worden niet toegelaten.

De inschrijving:

 • Uit de hand: Het lidgeld wordt cash aan de penningmeester overhandigd.
 • Met de bank: Wil daarvoor contact opnemen met het secretariaat.

Door het lidgeld te betalen, gaat het lid automatisch akkoord met de clubreglementen en toelatingsvoorwaarden.

Het lidgeld is geldig voor een volledig jaar (van1 november tot en met 31 oktober). Na betaling en registratie van een nieuw lid wordt een lidkaart in de mate van het mogelijke snel geleverd. Door het feit dat we een officiële Vespaclub zijn, is het wenselijk vóór 15 december te betalen. Dan kunnen de lidkaarten snel via Vespa Club België worden geregeld.

Na deze periode vraagt Vespa Club België tijd tot de maand maart.

In de regel gaan we ervan uit dat elk potentieel lid, alvorens het lidgeld over te maken, ten minste één keer deelneemt aan een clubactiviteit. Dit stelt beide partijen (het potentiële lid en de andere leden van VCO) in staat om elkaar te leren kennen.

De uitsluiting:

Dit betreft het recht van het bestuur om iemand te weigeren of uit te sluiten:

 1. Het bestuur van VCO heeft het voorrecht om aanvragen voor lidmaatschap te weigeren.
 2. Als de reglementen of toelatingsvoorwaarden niet worden nageleefd, kan het bestuur van VCO een lid met onmiddellijke ingang uitsluiten van alle clubactiviteiten van VCO zonder terugbetaling van het lidgeld.
 3. Bij wangedrag of agressief gedrag of wanneer een lid schade berokkent aan de club of één van zijn leden, zal dezelfde sanctie worden uitgevoerd zoals beschreven in punt 2.

Een Vesparijder die nog geen clublid is, mag ten hoogste twee keer ‘proberen’ door een rit mee te maken als vrije deelnemer. Dit is geheel op eigen risico, de Vespa Club Oostende kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor schade van welke vorm ook. De vrije deelnemer geniet ook niet van eventuele voordelen die een betalend clublid geniet. Vanaf de derde keer wordt van de vrije deelnemer verwacht dat hij zich dan clublid maakt.

Terugbetalingen

Zoals eerder vermeld, wordt het lidgeld niet teruggestort als een lid van het lidmaatschap op een bepaald moment zou afzien. Wat evenement betreft, waarvoor vooraf moet worden ingeschreven, wordt eveneens geen terugbetaling voorzien.

Slechts in exceptionele omstandigheden zoals een sterfgeval of ander onheil, zal het bestuur een arbitraire beslissing nemen tot terugbetaling omdat het menselijke op dat moment primeert. Dit wordt als absolute uitzondering gezien.

Verzekering

Elke rijder is gebonden door zijn verplichte eigen verzekering zoals de

wet dit in België voorziet als hij op de openbare weg komt. In wezen geldt de eigen verzekering als er iets gebeurt.  In het bedrag van het lidmaatschap zit evenwel een deel dat als extra verzekering geldt om onvoorziene problemen het hoofd te bieden. Door het feit dat we in clubverband vaak in groep rijden, willen we ons extra indekken voor het geval de verzekeringsmaatschappijen daarover moeilijk doen. Op geregelde tijdstippen geeft het bestuur het actuele ledenaantal aan zijn verzekering door zodat we in regel zijn. Onze verzekeringsmaatschappij is op de hoogte dat we vaak in clubverband op de openbare weg zijn en voorzag een speciale clausule.

De bestuursleden

De bestuursleden van VCO zijn vrijwilligers en handelen steeds ter goeder trouw. Dit vrijwillige karakter houdt in dat zij geen vergoeding ontvangen en zich belangeloos inzetten voor de goede werking van onze vereniging. Zij vallen onder de wetgeving betreffende het vrijwilligerswerk en zijn als dusdanig verzekerd. Wat betreft hun aansprakelijkheid is de wet betreffende de vzw's van toepassing.

De wegkapiteins

De door het bestuur aangeduide wegkapiteins krijgen op regelmatige basis instructie en bijscholing omtrent het uitvoeren van hun taak: de groep VCO-leden veilig in groep door het verkeer loodsen rekening houdend met de geldende verkeersregels. Voor alle duidelijkheid wijzen we er op dat naast deze aangeduide wegkapiteins geen andere leden deze taak mogen uitvoeren, dit om ongevallen te vermijden. Immers, deze leden missen de interne afspraken en instructie die geregeld worden doorgespeeld.

De website

De leden ontvangen een toegang tot het afgesloten deel van de website. Deze toegang is strikt persoonlijk en kan bij misbruik door het bestuur worden ingetrokken. Bij ernstig misbruik kan de beheerder van de website de gebruikersaccount tijdelijk deactiveren tot het bestuur een beslissing kan nemen over het, al dan niet tijdelijk, intrekken van de toegangsprivileges voor dat lid.

Beeldmateriaal

Elk ingeschreven lid geeft de toestemming aan VCO om beeldmateriaal vastgelegd op de activiteiten te openbaar te gebruiken. Dit kan via de website, sociale media, in druk of op andere wijze.

Privacy

Alle wettelijke privacybepalingen zijn van toepassing en zijn apart en in detail beschreven in de privacybepaling

Indien u zich via Vespa Club Oostende inschrijft voor een evenement dat niet door Vespa Club Oostende wordt georganiseerd verklaart u zich akkoord met het feit dat uw gegevens kunnen worden verstrekt aan de organisator van het betreffende evenement.