Disclaimer & privacy

Deze bepalingen zijn van toepassing op de website van Vespa Club Oostende vzw die gehost wordt onder het domein www.vespacluboostende.be, hierna genoemd de VCO-site, alsook op de administratieve database, hierna genoemd de VCO-database, en de mailinglijsten waarvan Vespa Club Oostende vzw gebruik maakt voor de dagelijkse werking van de vereniging. 

Door van de VCO-site gebruik te maken of het lidmaatschap van Vespa Club Oostende aan te vragen geeft u toestemming voor het verwerken van uw informatie door Vespa Club Oostende vzw op de wijze en voor de doeleinden zoals in onderstaande bepalingen omschreven. Voor alle zaken niet vervat in onderstaande bepalingen zijn het Huishoudelijk Reglement en de statuten van Vespa Club Oostende vzw van toepassing.

De VCO-site wordt beheerd door de bestuurders van Vespa Club Oostende vzw. Alle elementen op de VCO-site, met uitzondering van de boodschappen van de sponsors van de vzw, zijn eigendom van Vespa Club Oostende vzw tenzij anders vermeld. De elementen op de VCO-site die eigendom zijn van Vespa Club Oostende vzw mogen worden overgenomen mits bronvermelding.

De VCO-site wordt gehost op de servers van het bedrijf One.com dat er alles aan doet om de gegevens opgeslagen op deze servers optimaal te beveiligen. Toch kunnen One.com noch Vespa Club Oostende vzw en/of hun respectievelijke medewerkers, bestuursleden of werknemers aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diefstal van deze gegevens noch voor de goede werking van de VCO-site. Vespa Club Oostende vzw maakt gebruik van sociale media en cloud-diensten. Deze diensten van derden draaien niet op de hostingruimte waar Vespa Club Oostende vzw gebruik van maakt en vallen bijgevolg niet onder deze bepalingen, noch maken zij deel uit van de VCO-site. De algemene voorwaarden van One.com zijn van toepassing op de VCO-site.

De VCO-database wordt beheerd door de bestuurders van Vespa Club Oostende vzw. Zij bevat alle administratieve data die de bestuurders nodig achten om een goede werking van de vereniging te waarborden. De administratieve database van Vespa Club Oostende wordt gehost op de servers van het bedrijf Triple8 Network dat er alles aan doet om de gegevens opgeslagen op deze servers optimaal te beveiligen. Toch kunnen Triple8 Network noch Vespa Club Oostende vzw en/of hun respectievelijke medewerkers, bestuursleden of werknemers aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diefstal van deze gegevens noch voor de goede werking van de VCO-database. De algemene voorwaarden van Triple8 Network zijn van toepassing op de VCO-database.

De VCO-mailinglijst wordt beheerd door de bestuurders van Vespa Club Oostende vzw. Zij wordt gebruikt voor alle massa-mailings van de vereniging, inclusief de verzending van persberichten. De mailinglijst van Vespa Club Oostende wordt gehost op de servers van het bedrijf YMLP.com uit Poperinge dat er alles aan doet om de gegevens opgeslagen op deze servers optimaal te beveiligen. Toch kunnen YMLP.com noch Vespa Club Oostende vzw en/of hun respectievelijke medewerkers, bestuursleden of werknemers aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diefstal van deze gegevens noch voor de goede werking van de VCO-mailinglijst. De Anti-Spam Policy van YMLP.com is van toepassing op de VCO-mailinglijst.

Er vindt regelmatig een analyse plaats van de aard en omvang van het bezoek aan deze site: hoeveel bezoekers heeft de site per maand, wanneer vindt het bezoek plaats, welke pagina's worden het meest bezocht, vanuit welke landen, en met welke browser. Ook andere data kunnen verzameld worden met het oog op toekomstige analyse. De informatie in de logbestanden wordt niet gebruikt voor welk commercieel doel dan ook en wordt niet verstrekt aan derden.

Sommige elementen van de VCO-site bieden de mogelijkheid met Vespa Club Oostende vzw in contact te treden. Het gebruik van deze elementen vereist het invullen van persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden en zijn enkel toegankelijk voor de leden van de Raad van Bestuur van Vespa Club Oostende vzw.

Het kan zijn dat de persoonlijke gegevens verzameld op deze website aangevuld worden met andere persoonsgegevens die de bezoeker verstrekt in contacten met Vespa Club Oostende vzw of uit openbaar toegankelijke documenten en databestanden. De gegevens die Vespa Club Oostende vzw over u bijhoudt zijn toegankelijk voor inzage, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24/10/1995. Deze gegevens kunnen worden ingekeken, verbeterd of verwijderd op verzoek per per brief gericht aan Vespa Club Oostende vzw, Stuiverstraat 511, 8400 Oostende met vermelding van uw identiteit en postadres en vergezeld van een kopie van uw identiteitsdocument.

Gegevens verstrekt in het kader van een activiteit georganiseerd door derden kunnen worden verstrekt aan de organisatoren van deze activiteit. Gegevens verstrekt in het kader van een activiteit georganiseerd door Vespa Club Oostende vzw kunnen worden verstrekt aan derden indien dit wettelijk bepaald is in België of het land waarin de activiteit, al dan niet gedeeltelijk, plaats vindt. Gegevens verstrekt in het kader van een activiteit georganiseerd door Vespa Club Oostende vzw kunnen worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor de organisatie van de activiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies bevatten een tracker die bijhoudt welke pagina’s de bezoeker van deze website bezocht heeft alsook de laatste activiteit en het tijdstip van het laatste bezoek aan deze website. Uw gegevens worden opgeslagen in een of meerdere digitale bestanden die beheerd worden door Vespa Club Oostende vzw

Deze website, de administratieve database en de e-mailbestanden van de bestuursleden van Vespa Club Oostende vzw worden opgeslagen op servers die zich bevinden op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie. De cloud-, e-mail- en social media diensten waarvan Vespa Club Oostende vzw gebruikt maakt kunnen opereren via servers die zich buiten het grondgebied van de Europese Unie bevinden.