Vespa Club Oostende

 

 
 
 

Statuten Vespa Club Oostende VZW

De algemene vergadering van 12 november 2021 heeft in haar zitting besloten de gewijzigde statuten in onderstaande tekst goed te keuren.

 

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR

 

ARTIKEL 1

De vereniging draagt de naam: Vespa Club Oostende en opereert online onder de domeinnaam vespacluboostende.be.

De naam van de vereniging mag worden afgekort tot VCO of VC Oostende.

 

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Oostende en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

Zij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutwijziging en beschreven in deze statuten. 

De huidige zetel van de vereniging is gevestigd aan de Plantenstraat 23/3 te (8400) Oostende.

 

ARTIKEL 3

Het doel van de vzw is om alle leden maximaal te ondersteunen in de beleving van hun hobby door het organiseren van en deelnemen aan treffens, rondritten, clubavonden, beurzen en tentoonstellingen. Bovendien ondersteunt de vereniging haar leden in het bewaren van het historische Vespa-patrimonium.

De Vespa Club Oostende  is opgericht voor alle personen met een sterke passie voor de authentieke scooter van het merk Vespa.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

 

ARTIKEL 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

 

TITEL II: LEDEN

 

ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste twee bedragen. De vereniging kan effectieve leden en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. 

 

Effectieve leden zijn degenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. 

 

Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden ingeschreven in een intern reglement dat op de zetel van de vereniging ter inzage ligt.

 

ARTIKEL 6

Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van het bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van het bestuur. Met de term “lid” in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden tenzij anders vermeld.

 

ARTIKEL 7

Het bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende leden of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het intern reglement.

 

ARTIKEL 8

De ledenbijdrage bedraagt minimum 10 €.

 

ARTIKEL 9

Elk toegetreden of effectief lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Bij effectieve leden moet het ontslag bij aangetekend schrijven aan het bestuur ter kennis worden gebracht.

 

ARTIKEL 10

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen vorderen.

 

TITEL III: HET BESTUUR

 

ARTIKEL 11

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van ten minste drie leden van de vereniging. 

 

ARTIKEL 12

Duur van het mandaat van de bestuurders. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

 

ARTIKEL 13

Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De algemene vergadering duidt onder de bestuurders een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

De akten betreffende de benoeming van deze drie aangeduide bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

ARTIKEL 14

Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders.

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan het bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet het bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de voorzitter, secretaris en/of penningmeester moeten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

ARTIKEL 15

Bevoegdheden van de bestuurders.

Het bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten recht. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Het bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.

 Het bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van degene die hem vervangt doorslaggevend.

 

ARTIKEL 16

Het bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De vergaderingen van het bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of door de  ondervoorzitter. Indien deze belet of afwezig zijn, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

 

ARTIKEL 17

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

 

ARTIKEL 18

Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

Het meest recente interne reglement is dat van 28 november 2019.

 

ARTIKEL 19

Het bestuur kan beslissingen nemen via schriftelijke besluitvorming, hetzij fysiek, hetzij op elektronische wijze. Bij éénparigheid van stemmen wordt er schriftelijk beslist en hoeven de bestuurders niet meer fysiek samen te komen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

 

ARTIKEL 20

Het bestuur kan commissarissen aanduiden. Deze personen staan het bestuur bij in het uitoefenen van zijn taken maar hebben niet de bevoegdheid de vereniging te vertegenwoordigen. Deze commissarissen worden aangeduid en afgezet door het bestuur met een eenvoudige meerderheid. Hun handelingen als commissaris vallen steeds onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De commissarissen mogen deelnemen aan de vergaderingen van het bestuur voor zover de agenda dat vereist maar hebben geen stemrecht en kunnen slechts adviserend optreden.

 

ARTIKEL 21

Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen.

Het bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken of zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die lid is van de vereniging. Dit lid kan een toegetreden lid zijn, alsook een effectief lid.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden:

a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuur

b) door afzetting door het bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door het bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

 

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

 

ARTIKEL 22

Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging.

Het bestuur kan uit zijn leden een dagelijks bestuur aanstellen.

Hun benoeming gebeurt door het bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

 1. op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuur
 2. door afzetting door het bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door het bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg 

 

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

 

ARTIKEL 23

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, of door de ondervoorzitter of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

 

ARTIKEL 24

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten,
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
 • de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
 • alle gevallen waarin deze statuten het vereisen

 

ARTIKEL 25

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

Zij moet ten minste één maal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

 

ARTIKEL 26

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

 

ARTIKEL 27

Het bestuur is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan het bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is het bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

 

ARTIKEL 28

De oproepingen tot de algemene vergadering moet om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief, per aangetekende brief of per e-mail tenminste vijftien werkdagen voor de vergadering.

 

ARTIKEL 29

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van het bestuur overhandigd zijn.

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

 

ARTIKEL 30

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of degene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

 

ARTIKEL 31

Statutenwijziging. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statuutwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten. In dit geval worden onthoudingen niet meegerekend.

 

Van iedere statutenwijziging zullen de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

ARTIKEL 32

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

 

ARTIKEL 33

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

 

ARTIKEL 34

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. Deze notulen kunnen op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden ter inzage worden opgevraagd. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders van de algemene vergadering.

 

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 35

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Het bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

 

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

 

ARTIKEL 36

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig zijn en er bovendien 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze doelstelling die wordt aangeduid door de algemene vergadering.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Binnen de dertig dagen na de neerlegging, dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

 

ARTIKEL 37

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 23 maart 2019 van toepassing.

 

 

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 25 oktober 2021

 • Wouter Vanhonsebrouck, Voorzitter
 • Sandra Leenaerts, co-voorzitter
 • Bart Houwen, Secretaris
 • Andrew Snijkers, Penningmeester

 

 

Maatschappelijke Zetel

Plantenstraat 23/3
B-8400 Oostende

 

Ondernemingsnummer

0845.807.732
RPR Ondernemingsrechtbank Gent

 

Bankrekening

IBAN: BE85 9730 6816 8806
BIC: ARSPBE22

Ondernemingsvorm

Vereniging zonder winstoogmerk
naar Belgisch recht

 

Aangesloten bij

Vespa Club België
Vespa World Club
Belgische Federatie voor Oude Voertuigen
Motorsport Vlaanderen
Sportraad Oostende
Cultuurraad Oostende

Gemachtigde vertegenwoordigers

Wouter Vanhonsebrouck

Sandra Leenaerts

Bart Houwen

Kris Vanhoucke

Andrew Snijkers